Kurumsal

Kalite

ISO 9001

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler dünya ticaretinin tam anlamıyla küreselleşmesine olanak tanımaktadır. Sektörel rekabetin kapsam ve sınır genişletmesi; müşterileri daha bilinçli, daha bilgili hale getirmiş ve beklentilerini en üst seviyeye ulaştırmıştır. Bu sebeple artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur. Bu noktada ISO 9000 Kalite Sistem Standartları; ilk yayınlandığı 1987’den itibaren en fazla ilgi gören ve uygulama alanı bulan milletlerarası standart haline gelmiştir. Böylece etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürebileceği göz önüne serilmiştir.

ISO 9001 ise; kalite yönetim sistemleri için uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır. Esas olarak bir kontrol mekanizması olan ISO 9001’in amacı; oluşan hata ya da kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek olanları önlemektir.